نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

رزین تزریقی

رزین تزریقی

آگهی رایگان
 •  پیمانکاران عمومی تامین تجهیزات و مصالح
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
 •    تهران تهران
 • 1088 بازدید
 • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک 31

1- رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی AQUAFIN– P4 ME
2- آنی گیر تزریقی تک جزئی پلی یورتان

1- رزین تزریقی پلی یورتان الاستیک دو جزئی AQUAFIN– P4 ME

 ایزوسیانات اصلاح شده تک جزئی بسیار فعال آماده مصرف می باشد. ایـن محصـول در مجـاورت آب افزایـش شـدید حجـم داشـته و تبدیـل بـه فـوم ویسکوالاسـتیک محکمـی مـی شـود کـه بـه طـور موقـت جلـوی نفـوذ ، نشـتی و جریـان آب را خواهـد گرفـت.AQUAFIN-P1 در مقابـل اسـیدها و قلیاهـا مقـاوم اسـت و بـا سیسـتم هـای بیتومنـی، همچنیـن نوارهـای تقویـت درز (Joint tapes) سـازگار مـی باشـد. بـر سـطوح کامـلا خشـک ، مـواد بلافاصلـه تشـکیل فـوم نمـی دهنـد امـا بـا رطوبـت موجـود در خـاک بـه آهسـتگی سـخت مـی شـوند.

- مصارف

 • جهت تزریق و آب بندی ترک ها و درزهای بتن و سنگ
 • جلوگیری از جریان و نشت آب از ترک ها و درزها
 • تحکیم و ثابت نگه داشتن سنگدانه ها 

2- آنی گیر تزریقی تک جزئی پلی یورتان AQUAFIN–P1

 یـک مایـع رقیـق بـدون حـلال بـر پایـه رزیـن دو جزئـی پلـی یورتـان اسـت. ایـن محصـول در تمـاس بـا آب بـدون تخلخـل و حبـاب ، بـه شـکل غیـر صلـب بـه آرامـی واکنـش داده و افزایـش حجـم مـی یابـد. ایـن مـاده از چسـبندگی بالایـی بـه سـطوح خشـک و مرطـوب برخـوردار بـوده و مقاومـت پارگـی بسـیار بالایـی دارد. دمـای انجمـاد ایـن مـاده پاییـن اسـت و در زمسـتان در برابـر تـرک و پـاره شـدن مقاومـت مـی نمایـد.

- مصارف

 • جهت آب بند نمودن و اتصال الاستیک ترک های باریک ، درزها و تخلخل های ایجاد شده در ساخت
 • بتن ، سنگ های طبیعی یا آجرها
 • برای آب بندی پارکینگ ها ، مخازن بتنی ، تونلها ، درزهای اجرایی
 • جهت آب بندی دائمی درزها و ترکهای دارای نشتی آب در تکامل با AQUAFIN-P1


ثبت آگهی رایگان