نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

نوار پترولاتیوم POLYWRAP

نوار پترولاتیوم POLYWRAP

آگهی رایگان
  •  پیمانکاران عمومی پایپینگ و خط لوله
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۵
  •    تهران تهران
  • 1547 بازدید

نــوار ضــد خوردگــی PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی،سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی مـی گـردد،بـه شـمار مـی آیـد .نـوار PolyWrap شامل پترولاتیـوم بـه عنـوان جـزء اصلـی و نیـز برخـی ترکیبـات ضـد خوردگـی خـاص اسـت کـه حفاظـت طولانـی مدتـی را منجر می گردد.

 ایـن سیسـتم شـامل سـه جـزء پرایمـر ، ماسـتیک و نـوار ضـد خوردگـی بـر پایـه پترولاتیـوم بـوده و بـا توجـه بـه همخـوان بـودن اجـزاء و همچنیـن انـدود بـودن کامـل الیـاف ، سیسـتم فـوق بـه صـورت یـک سیسـتم یکپارچـه درآمـده در نتیجـه نگرانـی هـای مـا را از وجـود درز و یـا ضعـف در پوشـش بـه حداقـل مـی رسـاند.

  • حفاظت از لوله های استیل ، ولوها ، فلنج ها
  • حفاظت از نقاط سرجوش
  • حفاظت از لوله های برج های خنک کننده
  • حفاظت از پایه تانکها
  • آب بندی و جلوگیری از خوردگی سازه ها
  • حفاظت از لوله ها و سیستمهای پاشش آب در برابر آتش سوزی
  • جعبه های تقسیم برق
  • لوله های هیدرولیکی
  • پایل های دریائی 

- خواص و مزایا

  •  قابلیت اعمال روی سطوحی که با برس سیمی آماده سازی شده اند
  •  مقاومت در برابر آب ، نمک ، ترکیبات قلیایی و اسیدی 
  •  محافظت از سطوح نو و یا دچار خوردگی 
  •  مقاومت دمایی در محدوده 20- الی 65+ درجه سانتیگراد
  •  بدون هیچگونه ترک خوردگی، پوسته شدن و یا سخت شدن 
  •  غیر سمی و سازگار با محیط زیست (AWWA C217)

 

ثبت آگهی رایگان