نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

کفپوشها

کفپوشها

آگهی رایگان
 •  سازندگان تجهیزات و قطعات رنگ و عایق
 •  email
 • email
 • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
 •    تهران تهران
 • 1156 بازدید

1. کفپوش پلی یورتان-POLYFLOOR PU
2. کفپوش اپوکسی-PFEP-2250
3. کفپوش پلی یوریا-NUKOTE-ST

کفپوش پلی یورتان-POLYFLOOR PU

محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است. 

خواص و مزایا:

 •  مقاومت خوب در مقابل اسیدهای آلی و معدنی و محیط های بازی، حلالها، روغنها و چربیها 
 •  دارای انعطاف پذیری مناسب
 •  قابل اجرا بصورت یکپارچه و بدون درز 
 •  مقاومت خوب در برابر عوامل محیطی 
 •  مقاومت فشاری بسیار بالا
 •  قابل شستشو
 •  بدون نیاز به چسب 
 •  خود تراز شونده (self level)

کفپوش اپوکسی-PFEP-2250

کفپــوش اپوکســی PFEP-2250 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و 100% جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطوح بتنـی و فلـزی و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتـان، بـرای پوشـش دهـی کـف بتنـی و فلـزی سـالن هـا بسـیار مناسـب است.سـازگاری آن بـا شـرایط مختلـف آب و هوایـی، حساسـیت پاییـن آن بـه شـرایط محیطـی، قابلیـت اعمـال آسـان، مقاومـت شـیمیایی بسـیار بــالا در مقابــل آب، مــواد شــیمیایی، روغــن هــا، اســیدها، قلیاهــا و حــلال هــای نفتــی و آروماتیــک کاربــرد ایــن پوشـش را بسـیار گسـترده کـرده اسـت.

خواص و مزایا:

 •  چسبندگی بسیار خوب به سطوح فلزی و بتنی
 •  مقاومت شیمیایی عالی در مقابل مواد شیمیائی، روغن ها، اسیدها، بازها و حلال های نفتی و آروماتیک 
 •  مصون نمودن محیط از آلودگی و گرد و غبار ناشی از غباربتن 
 •  نفوذ پذیری بسیار کم
 •  حفاظت سطح در مقابل عوامل مخرب وارده از محیط
 •  قابل اعمال در محدوده دمایی گسترده
 •  سازگاری عالی در مقابل تغییرات درجه حرارت، عوامل سایشی، فشار و تنش های مکانیکی
 •  استحکام بالا
 •  مقاومت آبی خوب 
 •  قابل شستشو 
 •  بدون نیاز به چسب

کفپوش پلی یوریا-NUKOTE-ST

پوشـش پلـی یوریـای آروماتیـکNukote ST جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ، ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پیشــرفته بــر پایــه پلــی یوریــای خالــص ، دو جزئــی و 100% جامــد اســت کــه مشــکلات ناشــی از رطوبــت از جملــه حبــاب یــا تــاول زدگــی سیســتمهای مرســوم در آن بــه حداقــل رســیده اســت.

خواص و مزایا:

 •  100% جامد با درصد مواد فرار (VOC) برابر صفر
 •  دارای ازدیاد طول تحت کشش بالا
 •  مقاوم در برابر حلال ها ، اسیدها و قلیاها
 •  بدون درز و یکپارچه ، بدون ترک 
 •  دارای مقاومت عالی در برابر خوردگی
 •  نفوذ پذیری کم
 •  واکنش پذیری سریع و زمان پخت کوتاه ، بدون نیاز به کاتالیزور
 •  قابل کاربرد از دمای 30- تا 120+ درجه سانتیگراد
 •  قابلیت برگشت به سرویس فوری

 

ثبت آگهی رایگان