نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

آنی گیر آب بندکننده FIX 10-S

آنی گیر آب بندکننده FIX ۱۰-S

آگهی رایگان
  •  سازندگان تجهیزات و قطعات رنگ و عایق
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
  •    تهران تهران
  • 2959 بازدید
  • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک 31

مـاده ای پایـه سـیمانی و فاقـد کلرایـد مـی باشـد کـه پـس از اضافـه شـدن آب سـریعاً وارد واکنـش شـده و بـه طـور آنـی سـخت مـی گـردد.

-مصارف:

جهــت متوقــف نمــودن آنــی نشــت آب و رطوبــت ، همچنیــن مقابلــه بــا فشــار منفــی آب در ســطوح گــذرگاه هــای زیر زمینــی ، تونــل هــا، منهــول هــا و کلیــه ســطوحی کــه امــکان نشــت آب وجــود داشــته باشــد، بــکار مــی رود.

توصیه : به هنگام کار با این ماده استفاده از دستکش الزامی است.


ثبت آگهی رایگان