نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن PLASTIKOL

پوشش حفاظتی انعطاف پذیر دو جزئی پلاستیکی بر پایه بیتومن PLASTIKOL

آگهی رایگان
  •  سازندگان تجهیزات و قطعات رنگ و عایق
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۱۲/۰۷
  •    تهران تهران
  • 991 بازدید
  • شهرک غرب-بلوار دریا-خیابان موج-خیابان عسگری غربی-پلاک 31

پوششـی دو جزئـی انعطـاف پذیـر و آببندکننـده اسـت کـه بـه راحتـی آمـاده شـده و اعمـال مـی گـردد. در دمـای ۲۰+ درجه سانتیگراد زمـان مانـدگاری آن پـس از اختـلاط در حـدود ۱ تـا ۲ سـاعت مـی باشـد. ایـن مـاده پـس از پخـت کامـل بـه حالـت چقرمـه و انعطـاف پذیـر در آمـده و در برابـر حرکـت هـای زمیـن و سـازه مقـاوم اسـت.
-مصارف:
Plastikol لایـه آب بندکننـده و انعطـاف پذیـر اسـت کـه بـه همـراه یـا بـدونالیاف تقویـت کننـده بـر سـطوح بتنـی و ســازه هــای بنایــی کــه درزهــای آنهــا پــر شــده اســت ، در فونداســیون و پــی ســاختمان هــا ، لولــه هــای بتنــی ، مخـازن ، تونـل هـا و… مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.
-خواص و مزایا
بدون بو
مقاوم در مقابل آب ، نمک ها ، قلیاها
مقاوم در برابر عوامل خورنده موجود در فاضلاب و خاک
مقاوم در مقابل تغییرات دمایی
قابل رقیق سازی با آب

ثبت آگهی رایگان