نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

آگهی رایگان
  • مراکز آموزشی و پژوهشی برگزاری دوره آموزشی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
  •    فارس شیراز
  • 1088 بازدید
  • شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه چشم انداز

کتاب مبانی آسیب پذیری خشکسالی

مولفان: دکتر عادل سلیمانی، دکتر سعید جوی زاده، سارا کاویانی

تلفن سفارش : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1،موسسه چشم انداز

پست الکترونیک:

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:                       

www.gisland.org

 

♦ فهرست مطالب ♦

 

مقدمه      

پیشگفتار 

فصل اول: تغییرات اقلیمی        

1- تغییرات اقلیمی   

1-1 تغییرات اقلیم هم واقعی و هم جدی است        

1-1-1 دی اکسیدکربن یک گاز گلخانه ای است      

1-1-2 ما حجم زیادی از گازهای گلخانه ای اضافه را وارد جو کرده ایم   

1-1-3 دمای میانگین زمین رو به افزایش است        

1-1-4 ما شاهد آثار دیگر بوده ایم           

1-1-5 همه این مسائل به هم پیوسته اند 

1-2 تئوری های تغییر اقلیم    

1-2-1 تئوری اول: گرم شدن کره زمین توسط انسان              

1-2-2 تئوری دوم: تنظیمات حراراتی _ زیستی      

1-2-3 تئوری سوم: تشکیل ابر و قدرت بازتاب         

1-2-4  تئوری چهارم: اقدامات مخرب بشر در کنار گازهای گلخانه ای    

1-2-5 تئوری پنجم: جریانات اقیانوسی    

1-2-6  تئوری ششم: حرکت سیارات      

1-2-7 تئوری هفتم: تغییرپذیری خورشیدی           

1-3 پیامد های تغییرات اقلیمی               

1-4 خلاصه فصل اول

1-5 تفکر کنید!       

1-6 مطالعه بیشتر   

 

 

فصل دوم: خشکسالی               

2- خشکسالی          

2-1 تعاریف خشکسالی            

2-1-1 تعاریف مفهومی            

2-1-2 تعاریف عملیاتی            

2-2 انواع خشکسالی

2-2-1 خشکسالی هواشناسی   

2-2-2 خشکسالی هیدرولوژیکی               

2-2-3 خشکسالی کشاورزی    

2-2-4 خشکسالی اقتصادی–اجتماعی     

2-2-5 خشکسالی سبز و خشکسالی کاغذی            

2-3 شاخص های خشکسالی   

2-3-1 شاخص شدت خشکسالي پالمر     

2-3-2 شاخص ذخيره آب سطحي           

2-3-3 شاخص درصدي از نرمال              

2-3-4 شاخص دهك ها          

2-3-5 شاخص بارش استاندارد

2-3-6 شاخص رطوبت محصول

2-3-7 شاخص خشکسالي رطوبت خاک  

2-3-8 شاخص خشكسالي محصول-ويژه  

2-3-9 شاخص بارش سراسري ياکلي       

2-3-10 شاخص نابهنجاري يا بي نظمي بارش         

2-3-11 شاخص خشکسالي احيائي          

2-3-12 شاخص بارش مؤثر     

2-4 اثرات و پیامدهای خشکسالی            

2-4-1 اثرات اقتصادی خشکسالی            

2-4-2 اثرات اجتماعی خشکسالی            

2-4-3 اثرات زیست محیطی خشکسالی   

2-5 وضعیت خشکسالی در ایران              

2-5-1 راهکار هاي برون رفت از وضعیت فعلی         

2-5-2 چالش های آتی خشکسالی در ایران             

2-6 خلاصه فصل دوم              

2-7 تفکر کنید!       

2-8 مطالعه بیشتر   

فصل سوم: مدیریت خشکسالی 

3- مدیریت خشکسالی             

3-1 مدیریت بحران  

3-2 مدیریت ریسک 

3-3 سیاست‌های خشکسالی و آماده‌سازی: تعریف مراحل        

3-4 سیاست خشکسالی: خصوصیات و راه‌های پیش‌رو             

3-5 سیاست ملی مدیریت خشکسالی: یک فرایند     

3-5-1 ده گام در سیاست خشکسالی      

3-6 اقدامات ضروري مقابله با خشکسالی  

3-6-1 اقدامات در خصوص ارزیابی پدیده خشکسالی

3-6-2 بر نامه هاي جلوگیري از بروز خشکسالی      

3-7 خلاصه فصل سوم             

3-8 تفکر کنید!       

3-9 مطالعه بیشتر   

فصل چهارم: رهیافت¬ها و رویکردهای آسیب پذیری نسبت به خشکسالی               

4-1 دیدگاه های بین رشته ای درحوزه ی مخاطرات طبیعی   

4-2 پیشینه ی تئوری اجتماعی بلایای طبیعی        

4-3 رهیافت ها و رویکردهای اصلی به ارزیابی و سنجش آسیب پذیری اجتماعی      

4-3-1 رهیافت جمعیتی یا دموگرافیک   

4-3-2 رهیافت طبقه بندی      

4-3-3 رهیافت موقعیتی          

4-3-4 رهیافت بومی و فعال    

4-3-5 تئوری های قحطی       

4-4 خلاصه فصل چهارم          

4-5 تفکر کنید!       

4-6 مطالعه بیشتر   

فصل پنجم: مفاهیم و دیدگاه¬های آسیب پذیری    

5-1 تعاریف آسیب پذیری        

5-2 ابعاد آسیب پذیری            

5-2-1 نسل های مطالعات آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم

5-3 نظریه ها و دیدگاه های آسیب پذیری              

5-4 چارچوب های مفهومی آسیب پذیری               

5-4-1 ساختار دوگانه ی آسیب پذیری   

5-4-2 چارچوب معیشت پایدار

5-4-3 آسیب پذیری در چارچوب مخاطره و ریسک

5-4-4 چارچوب استراتژی بین المللی برای کاهش اثر بلایا      

5-4-5 آسیب پذیری در تغییرات زیست محیطی جامعه ی جهانی           

5-4-6 چارچوب پیاز               

5-4-7 مدل فشار و آزاد کرد

5-4-8 رویکرد جامع به سنجش ریسک و آسیب پذیری           

5-4-9 چارچوب مفهومی BBC

5-5 خلاصه فصل پنجم           

5-6 تفکر کنید!       

5-7 مطالعه بیشتر   

فصل ششم: سنجش آسیب پذیری           

6-1 آناتومی آسیب پذیری در مقابل تغییراقلیم        

6-2 آسیب پذیری، سازگاری و توسعه پایدار            

6-2-1 پایداری: مثلث توسعه پایدار در مقابل تخم مرغ پایداری

6-3 رویکردهای سنجش آسیب پذیری    

6-3-1 رهیافت اجتماعی- فیزیکی           

6-3-2 رهیافت زیست – فیزیکی             

6-3-3 رهیافت تلفیقی             

6-3-4 رهیافت سنجش آسیب پذیری خانوار           

6-4 روش های سنجش آسیب پذیری در رهیافت ها               

6-4-1 روش اقتصاد سنجی     

6-4-1-1 آسیب پذیری ناشی از فقر انتظاری           

6-4-1-2 آسیب پذیری در قانون مطلوبیت انتظاری 

6-4-1-3 آسیب پذیری ناشی از بروز حوادثی که بیمه به آن تعلق نمی گیرد            

6-4-2 روش های شاخص سازی             

6-4-3 روش های کیفی          

6-5 خلاصه فصل ششم           

6-6 تفکر کنید!       

6-7 مطالعه بیشتر   

پیوست: چک ‌لیسیت تأثیرات تاریخی، فعلی و احتمالی خشکسالی            

فهرست منابع          

 

 

 

ثبت آگهی رایگان