نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

آگهی رایگان
  • مراکز آموزشی و پژوهشی برگزاری دوره آموزشی
  •  email
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۶/۰۴/۲۴
  •    فارس شیراز
  • 1303 بازدید
  • شیراز خیابان برق کوچه1 موسسه چشم انداز

کتاب تکنیک های آماری در مقالات ISI

مولفان: سعید جوی زاده، الهام شمس آبادی، سارا کاویانی، عطرین ابراهیمی

تلفن سفارش : 09382252774-07132341477

آدرس: شیراز-خیابان برق، کوچه 1 موسسه چشم انداز

پست الکترونیک:

Sjavizadeh@yahoo.com

وب سایت:                       

www.gisland.org

 

فهرست مطالب ♦

فصل اول 

مواد و روش ها در مقالات علمی              

1-1          مقدمه      

1-2 مواد و روش‌ها (MATERIALS AND METHODS)      

1-2-1 معرفی پروژه 

1-2-2 روش شناسی

1-2-2-1  تفاوت طرح تحقیق (RESEARCH DESIGN) و روش تحقیق (RESEARCH METHOD) در مقاله نویسی            

1-2-3  ابزار پژوهش

1-2-4  جامعه پژوهش             

1-2-5 محدوده و محدودیت ها

1-3  شکل ارائه اطلاعات روش شناختی   

1-4 سازماندهی مواد و روشها  

1-4-1 چند نکته در نگارش مواد و روش ها:            

1-5  نتایج یا یافته ها (RESULTS/ FINDINGS) 

1-5-1 ساختار نتایج یا یافته ها               

1-5-1-1 یافته ها و نتایج توصیفی           

1-5-1-2 یافته ها و نتایج استنباطی و تحلیلی         

1-5-2  ارائه نتایج یا یافته ها   

1-5-2-1 ارائه نتایج به صورت جدا           

1-5-2-2 ارائه نتایج به صورت مجتمع      

1-5-3 چگونگی ارائه نتایج یا یافته ها       

1-6 بحث (DISCISSION)     

1-6-1 ساختار بحث و نتیجه گیری         

1-7  روش انجام پروژه های آماری          

1-7-1  مشورت با نخبگان و کارشناسان  

1-7-2  بیان اهداف موضوع      

1-7-3فرضیه سازی 

1-7-4  جمع آوری داده ها:     

1-7-5  طبقه بندی داده ها     

1-7-6 اننخاب روش

1-7-7  انتخاب نرم افزار           

1-7-8وارد کردن داده ها        

1-7-9  بازسازی داده ها          

1-7-10 تجزیه و تحلیل داده ها               

1-7-11 نمایش       

1-7-12 تصمیم گیری و مدلسازی          

1-8 نقش آمار در مراحل اساسی پژوهش علمی       

فصل دوم 

2-1 ابزار جمع آوری اطلاعات (RESEARCH TOOLS):         

2-1-1 استفاده از اطلاعات و مدارک موجود            

2-1-2 مشاهده        

2-1-3 مصاحبه       

2-1-4 پرسشنامه    

2-1-4-1 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه    

2-1-4-2 طبقه بندی بر اساس نحوه اجرا 

2-1-5 استفاده از امکانات آزمایشگاهی    

2-2 جمع آوری دادهها           

2-3 جمعیت (جامعه) آماری    

2-4 نمونه آماری     

2-4-1  نحوه محاسبه حجم نمونه آماری 

2-4-2 نحوه محاسبه حجم نمونه با جدول مورگان  

2-4-3 نحوه محاسبه حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری             

2-5 آشنایی با انواع مختلف نمونه گیری  

2-5-1 نمونه گیری تصادفی با طبقه بندی               

2-5-2 نمونه گیری خوشه ای  

2-5-3 نمونه گیری قضاوتی یا تعمدی     

2-5-4 نمونه گیری در دسترس یا داوطلبانه            

2-6 روایی پرسش نامه             

2-7 پایایی پرسش نامه            

فصل سوم

آمار توصیفی            

3-1  آمار توصیفی (DESCRIPTIVE STATISTICS)              

3-2 جمعیت            

3-3 نمونه

3-4 صف منظم داده ها           

3-5 شاخص های مرکزی(MEASURES OF CENTRAL TENDENCY)             

3-5-1  میانگین       

3-5-1-1 میانگین حسابی(ARITHMETIC MEAN)             

3-5-1-2 میانگین وزنی(WEIGHTED MEAN)    

3-5-1-3 میانگین هندسی(GEOMETRIC MEAN)              77

3-5-1-4 میانگین همساز(توافقی) (HARMONIC MEAN) 

3-5-2 میانه (MEDIAN)       

3-5-3  مد (MODE)             

3-6 شاخص های پراکندگی(COEFFICIENT OF DISPERSION)      

3-6-1 دامنه تغییرات              

3-6-2 انحراف چارکی              

3-6-3 انحراف متوسط             

3-6-4 واریانس        

3-6-5 انحراف معیار:(STANDARD DIVESION)

3-7 نمودارها(DIAGRAMS) 

3-7-1 نمودار پراکنش(SCATTER PLOT)             

3-7-2 نمودار میله ای(BAR GRAPH)  

3-7-3  نمودار مستطیلی- هیستوگرام(HISTOGRAM)        

3-7-4 نمودار چندبر فراوانی(پلیگون)       

3-7-5 نمودار دایرهای(PIE DIAGRAM)             

3-7-6  نمودار پارتو 

3-8 جداول در آمار توصیفی    

3-8-1 جدول توزیع فراوانی(FREQUENCY TABLE)            

فصل چهارم             

4-1 آمار استنباطی 

4-2 احتمال            

4-3 به کار گيري تئوري احتمالات در استنباط آماري            

4-3-1 آزمون فرض 

4-4 آزمون‌های آمار استنباطی

4-4-1 آزمون‌های پارامتریک آمار استنباطی           

4-4-2 آزمون‌های ناپارامتریک آمار استنباطی         

4-4-3 خلاصه آزمونهاي پارامتريک         

4-4-4 خلاصه آزمونهاي ناپارامتريک       

4-5 رگرسیون         

4-5-1 متغیر وابسته و متغیر مستقل       

4-5-2 رگرسیون خطی ساده  

4-5-3رگرسیون خطی چندگانه              

4-6 همبستگی        

4-6-1 مقدار همبستگی           

فصل پنجم              

5-1 معرفی نرم افزارهای آماری               

5-2   نرم افزار SPSS               

5-3 نرم افزار MINITAB        

5-3-1 قابلیت‌های کلیدی نرم‌افزار MINITAB        

5-3-2 تحلیل‌های آماری با نرم افزار متلب(MATLAB)          

5-4 نرم‌افزار SAS    

5-5 نرم افزار R        

5-6 نرم افزار PHSTAT           

5-7 نرم افزار SIGMAPLOT  

5-8 نرم افزار S PLUS             

5-9 نرم افزار DE     

5-10 نرم افزار PQ METHOD               

5-11 نرم افزار  STATISTICA

5-12 مقایسه نرم افزارهای آماری پرکاربرد              

فصل ششم              

تکنیک های آماری در SPSS  

6-1 آمار توصیفی    

6-2 رسم نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال برای تشخیص نرمال بودن دادهها       

6-3 روش تحلیلی    

6-4 کاربرد استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و آزمون شایپرو ویلک            

6-5 نمودار ساقه و برگ           

6-7 نمودار Q-Q PLOT          

6-8 تبدیل باکس – کاکس در SPSS      

6-9 شدت همبستگی              

6-10 ملاحظات انتخاب مدل در رگرسیون چند گانه               

6-11آزمون مقایسه میانگین در دو گروه مستقل     

6-12 آزمون مقایسه میانگین در گروه جفتی           

6-13آموزش تحلیل واریانس یک راهه (ANOVA) در SPSS  

6-14 تحلیل واریانس با اندازه گیریهای مکرر (ANOVA WITH REPEATED MEASURE)

فهرست منابع          

 

 

 

ثبت آگهی رایگان