نیازمندی نفت و گاز| درج آگهی رایگان| تبلیغ تخصصی

نمایشگاه نفت و گاز مسکو 2016

نمایشگاه نفت و گاز مسکو ۲۰۱۶

آگهی رایگان
  • خدمات فنی و مهندسی سایر خدمات
  • email
  • تاریخ ثبت آگهی : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
  • آخرین بروز رسانی : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱
  •    تهران تهران
  • 1400 بازدید

نمایشگاه نفت و گاز مسکو بزرگترین نمایشگاه نفت و گاز روسیه محسوب می شود. صنعت
نفت و گاز، برای سال ها مهم ترین و رو به ر شد ترین بخش اقت صاد کلی رو سیه بوده اند و نمای شگاه نفت و
گاز مسکو با کمک به غرفه داران در جهت ارائه و دسترسی به این بازار مهم و به سرعت در حال توسعه، ادامه
داده است. این نمایشگاه تجاری یک فرصت منحصر به فرد برای کارخانه های اصلی اروپا، آسیا و آمریکا است
که با نمایش مح صولات نفت و گاز و تجهیزات فرآوری شان، ارتباطات تجاری بی و ا سطه ای را ایجاد کنند و
به اهداف بازار د ست یابند. این رویداد جهانی و مجمع جهانی نمای شگاه های بین المللی یک جایگاه موثر برای
تعامل تجاری در کنار متخ ص صان صنعت نفت و گاز رو سیه و خارجی ا ست و گزینه منا سبی برای راه اندازی
پروژه های جدید و خبردار شدن از آخرین گرا یش های جهانی و چشم انداز های توسعه صنعت است. شما با
ح ضور در نمای شگاه نفت و گاز م سکو می توانید از یک ابزار بازار یابی موثر سود ببرید که تو سعه موفق یک
کسب و کار را در حین بی ثباتی اقنصادی میسر می کند.
موضوعات نمایشگاه
موضوعات این نمایشگاه به شرح زیر می باشد:
تحقیق زمین شنا سی و ژئوفیزیکی. اکت شاف نفت و گاز، ارزیابی یکپارچه مناطق دارای نفت خیز و گاز
خیز و امکانات محل، تخمین خدمات.
ساخت چاه نفت و گاز در ساحل و دور از ساحل. حفاری چاه های افقی. تجهیزات و تکنولوژی ها.
توسعه میدان نفتی و گاز. روش های بستر سازی برای بازیابی افزایشی نفت. تجهیزات و تکنولوژی ها.
روش جمع آوری نفت و گاز
نقل و انتقال و ذخیره سااازی نفت، گاز و فرآورده های نفتی. تکنیک و تکنولوژی ساااخت و نگهداری
خط لوله. مخازن و محوطه های مخازن
پمپ ها، تجهیزات کمپرسور، پنوماتیک، چرخ دنده های محرک، موتور های مرکب نفت و گاز

وازم بستن و میزان کردن
لوله ها
صنعت پتروشیمی و فرآوری نفت و گاز
ساخت امکانات صنعت نفت و گاز شامل واحد های دور از ساحل. دستگاه ساخت
تجهیزات برقی و مکانیکی برای صنعت نفت و گاز. کابل ها، تجهیزات جوشکاری.
واکنش گر های ناب شیمیائی. افزاینده ها و مواد خام برای مح صولات نفت و گاز و صنایع پالای شی،
برای نقل و انتقال فرآورده های نفت و گاز.
سایساتم های کنترل خودکار و مکانیزم های راه دور حفاری، تولید، جمع آوری، نقل و انتقال، ذخیره و
فرآوری نفت و گاز.
ابزار دقیق . وسایل تضمین اندازه گیری:
جلوگیری از خوردگی. تجهیزات و خط لوله جلوگیری از خوردگی. مهار کننده خوردگی. واحدها و
مواد عایق.
اکولوژی ) بوم شنا سی(. تحقیق علمی. تکنولوژی ها، تجهیزات، ابزار دقیق. مونیتورینگ سی ستم های
مدرن محیط زیست.
روش و کاربرد پسماند فرآوری شده
حفاظت کار، سیستم های امنیت و تجهیزات ایمنی حریق
ابزار دقیق تجهیزات آزمایشگاهی و تحلیلی، وسایل. آزمایشگاه های سیار
کابین ها و ساختمان های تولید سیار
تحویل و فروش نفت، گاز و فرآورده های نفتی. جایگاه های سوخت
تحقیق و تحلیل اقتصادی توسعه صنعت نفت و گاز. مدیریت صنعت در شرایط اقتصادی جدید، مسائل
قانونی و مقررات مالی.
تحققی علمی و طراحی. ارزیابی پروژه
داده افزار و نرم افزار
ادبیات تکنیکی و علم


ثبت آگهی رایگان