جهت افزایش بازدهی تبلیغات در نمایشگاه نفت 118 کلیه بنر ها و آگهی ها بصورت سالیانه درج می گردد.